Iniciativa pro efektivní zdravotnictví

Přispíváme do veřejné debaty o budoucím směřování českého zdravotnictví na základě vědeckých poznatků a ověřených dat

Spotřební daň na alkohol a její vliv na veřejné zdraví

26. června 2023 | ZDANĚNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK | JANČA PRAUSEOVÁ 

Užívání alkoholu a jeho dopad na zdraví populace představuje jeden z největších globálních problémů veřejného zdravotnictví. Ze všech regionů Světové zdravotnické organizace (WHO) má právě ten Evropský, zahrnující Českou republiku spolu s dalšími 52 zeměmi, největší spotřebu alkoholu na hlavu. V celém regionu vede konzumace alkoholu každý rok k téměř 1 milionu úmrtí, a to z celé řady příčin, včetně kardiovaskulárních, nádorových a infekčních onemocnění. K mnoha z nich přitom dochází ve velmi útlém věku. V České republice není celkový dopad užívání alkoholu na zdraví populace systematicky monitorován. Poslední odhad celkové úmrtnosti přiřaditelné alkoholu byl proveden za rok 2010, kdy bylo vyčísleno 6 500 úmrtí, což představovalo 6% celkové úmrtnosti (10 % u mužů a 2 % u žen). O možných řešeních a benefitech vyššího zdanění alkoholu píše v grafu a mapě měsíce Janča Prauseová.

26. června 2023 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ POMEZÍ | ŠIMON PŘECECHTĚL 

Téma dlouhodobé péče o seniory se na mezinárodním poli těší větší a větší pozornosti díky významným změnám demografických struktur (nejen) západních států. Jde proto o velkou příležitost, jak se stát součástí skupiny aktivních a inovativních policymakerů v oblasti péče o stárnoucí obyvatelstvo. Ke všemu jsou sociální i zdravotní služby v ČR na dostatečné úrovni, aby zvládly komplexní a multidisciplinární provázání. Na druhou stranu v české společnosti téma kvalitní péče o stárnoucí populaci nerezonuje tak dobře jako např. důchodová reforma, či nadstandardy ve zdravotnictví. Již dnes však toto téma ovlivňuje podstatnou část obyvatelstva a je velmi pravděpodobné, že ovlivní život skoro každého z nás. Více v analýze píše Šimon Přecechtěl.

8. června 2023 | NUTRIČNÍ ZDRAVÍ | ELIŠKA SELINGER 

Využívá Česká republika skutečně všechny možné nástroje podpory nutričního zdraví? A jak si v tomto ohledu stojí ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi? Přesně na takové otázky odpovídá analýza publikovaná začátkem května v rámci projektu CO-CREATE, na kterém společně pracují World Cancer Research Fund (WCRF) a Norský státní zdravotní ústav. V grafu měsíce naše kolegyně Eliška Selinger ukazuje, že ve všech klíčových oblastí zdravé výživy má ČR co dohánět. 

5. června 2023 | DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | MATĚJ KUČERA 

Od jara 2020 do současné doby, kdy přichází krize jedna za druhou – pandemická, energetická, válečná, inflační – je populace téměř konstantně vystavena nestandardním situacím a stresorům. Zvláště pak proběhlá pandemie COVID-19 přinesla faktory (jako např. ohrožení zdraví, sociální izolace, informační zahlcení), které přispívaly ke zvýšení psychické zátěže napříč společností. Vyvstává tak otázka, jak je na tom česká populace s duševním zdravím v současné chvíli a k jakému vývoji v této oblasti dochází? V této analýze se náš kolega Matěj Kučera mimo jiné zaměřuje na kvalitu současné evidence, dopady pandemie COVID-19 a na duševní zdraví dětí a adolescentů v ČR.

Stáhnout jako PDF

10. května 2023 | DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | MATĚJ KUČERA 

Postoj ministra zdravotnictví k duševnímu zdraví se stal cílem kritiky uživatelů psychiatrické péče. Podle nich je „reforma péče o duševní zdraví proces, který postupně mění vnímání problematiky duševního zdraví jako něčeho okrajového, na problematiku, která si jistě zaslouží adekvátní pozornost celé společnosti“ a vyzývají politiky za zajištění pokračování reformy psychiatrické péče v České republiky. Prinášíme  Vám rozhovor o kontextu reformy psychiatrické péče, jejích problémech a efektivnosti s ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, PhDr. Petrem Winklerem, Ph.D., který připravil Matěj Kučera.

22. dubna 2023 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA  

Mnoho expertů souhlasí, že problémy, které byly zřejmé před dvaceti lety, jsou s námi stále, a Česko stále patří na chvost Evropy v oblasti kvality života a efektivity zdravotní péče. Ačkoliv se za poslední dvě dekády objem prostředků na zdravotnictví navýšil výrazně a Česko patří mezi premianty ve finanční dostupnosti péče, v oblasti udržitelnosti systému jsou nyní velké rezervy, které se prohloubí v souvislosti se stárnutím populace. Máme jen několik let, než začne kvalita a dostupnost péče bez výrazných změn velmi výrazně upadat. O tom, proč je klíčový tzv. „problém zastoupení“ a jaká řešení by vedla k vyšší efektivitě, píše Jakub Hlávka.

21. dubna 2023 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA  

Větší peníze, nové technologie ani imigrace problémy českého zdravotnictví nevyřeší. Je potřeba investovat skutečně efektivně, říká Jakub Hlávka , který v pondělí 17. dubna na sympoziu Zdravotnického deníku na téma Koncept systémových změn pro udržitelné zdravotnictví 2030+ představil své vize pro efektivní zdravotnictví. Mj. ilustroval, jak si Česká republika vede v porovnání s ostatními státy včetně USA a vytyčil místa, kde vidí prostor pro zlepšení.

12. dubna 2023 | VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A PREVENCE | VERONIKA KLIMKOVÁ    

Zdravotní stav obyvatel ČR je horší než v případě našich západních sousedů. Délka života sice stále roste, čas získaný navíc ale příliš často strávíme nemocní, tedy s významně zhoršenou kvalitou života a vysokou potřebou nákladné léčby i sociálních služeb. To má následně významný negativní dopad na celou českou ekonomiku. Řešením mohou být smysluplně zaměřené investice do prevence. Na přípravě publikace Advance Healthcare Management Institute se podílela naše kolegyně Veronika Klimková.

10. dubna 2023 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | NOEMI MACKO-FORGÁČKOVÁ, JAKUB HLÁVKA  

Téma zavedení daně za slazené nápoje je stále více předmětem zájmu tvůrců politik na celém světě pro její potenciál zlepšit zdraví populace a zvýšit příjmy země. Navíc mnohé studie ukazují, že daně z nápojů slazených cukrem (*SSB-sugar-sweetened beverages) zvyšují ceny a snižují prodej zdaněných nápojů a objevují se důkazy o přínosech pro zdraví. Zavedením SSB mohou země snížit spotřebu těchto nápojů a snížit s tím spojená rizika nadváhy, obezity, cukrovky či jiných chronických onemocnění. Mapu a komentář připravili Noemi Macko-Forgáčová a Jakub Hlávka

4. dubna 2023 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | MATĚJ KUČERA  

Článek se zaměřuje na příklad dobré zahraniční praxe využívání ekonomie zdravotnictví v nizozemském zdravotním systému. Přináší srovnání českého a nizozemského zdravotního systému na několika úrovních a rozhovor s Dr. Mohamedem El Alilim, který pracuje v Zorginstituut Nederland jako farmakoekonomický poradce pro hodnocení klinických studií, ve kterém se dotkneme témat jako je proces schvalování úhrad nových léčiv v Nizozemí, využívání metod ekonomie zdravotnictví v něm a participace pacientských a odborných organizací. Článek a rozhovor připravil Matěj Kučera.

9. března 2023 | CHRONICKÁ PÉČE, PREVENCE | NOEMI MACKO-FORGÁČOVÁ  

Tento měsíc vám představujeme výsledky onkologického profilu České republiky, které představila Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ačkoliv došlo v posledních letech ke zlepšení a v příkladu některých screeningů jsme dokonce na vrcholu žebříčku, v úmrtnosti na rakovinu máme stále rezervy – vč. oblasti primární prevence. V závěru výsledků přidáváme několik příkladů v oblasti prevence, které nám mohou posloužit jako další inspirace. Graf měsíce připravila Noemi Macko-Forgáčová.

3. března 2023 | CHRONICKÁ PÉČE, NEROVNOSTI | ELIŠKA SELINGER  

O tom, že do důchodu bychom mohli odcházet v lepším zdravotním stavu a stáří prožít lépe, píše v textu pro Alarm Eliška Selinger. Mimo jiné upozorňuje, že nástrojů, kterými je možné podpořit zdraví na systémové úrovni, je celá řada – od fiskální politiky přes regulaci reklamy a marketingu, investice do fyzického prostředí, ve kterém trávíme svůj čas, a podporu kvalitního předškolního vzdělávání až po komunitní či individuální edukační intervence.

4. února 2023 | CHRONICKÁ PÉČE, DLOUHODOBÁ PÉČE | MAREK HÁŠA 

Švédské zdravotnictví a sociální sektor se nabízí jako inspirace pro plánování reforem českého systému, zejména v oblasti zdravotně-sociálního pomezí. Ačkoliv však vychází z principu rovnosti, v jeho praktické implementaci bují nerovný přístup k péči dle regionů. Jak popisuje Marek Háša, z progresivního systému zdravotní a sociální péče, který se ve Švédsku důrazně prosazuje již více než tři dekády, můžeme čerpat z hlediska efektivity mnoho pozitivní inspirace, ale překvapivě také několik důležitých varování a poučení. 

2. ledna 2023 | DUŠEVNÍ CHOROBY, ZÁVISLOSTI | VERONIKA KLIMKOVÁ 

Tento měsíc chceme upozornit na významnou zátěž, kterou v Česku způsobují duševní onemocnění a konzumace návykových látek. Graf společnosti McKinsey & Company nabízí pohled na zátěž relevantních diagnóz dle věkových skupin v České republice. Tato čísla navíc zahrnují odhad míry, do jaké lze celkovou zátěž snížit (ve většině případů se jedná o více než 50%). Graf měsíce a související analýzu připravila Veronika Klimková. 
 

3. prosince 2022 | CHRONICKÁ PÉČE | JAKUB HLÁVKA 

Proč Alzheimerovu chorobu stále neumíme léčit? Umíme ji alespoň zpomalit? Máme v dohledné době na její léčbu lepší vyhlídky? Jaký je vlastně původ demence a víme, jak chorobě předcházet? Jsme na stárnutí naší populace připraveni? A kde bychom se mohli učit zlepšovat sociální a zdravotní péči o pacienty? Diskuze o stárnutí naší populace, geriatrii, sociálních službách a paliativní péči, ale také o připravenosti státu se tématům chorob stáří věnovat, se zúčastnil Jakub Hlávka. 

29. listopadu 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

Rozhovor s Jakubem Hlávkou pro Vizitu Martina Čabana (Seznam Zprávy), ve kterém mluví o českém i americkém zdravotnictví, možnostech jeho reformy za větší kvalitou, o vzdělání mediků i ekonomů, sběru dat a digitalizaci, využití technologií k včasnému záchytu nemocí, o reformě klíčových institucí a mnohém dalším. 

24. listopadu 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

V posledních měsících se různý typ finanční participace občanů na zdravotní péči – od spoluúčasti po nadstandardy – skloňuje čím dál tím častěji. Ačkoliv by oba mechanismy zřejmě byly atraktivní z hlediska příjmů do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění, které je v pomalu rostoucím deficitu, jejich zavedení samo o sobě strukturální problémy zdravotnictví nevyřeší. Komentář pro info.cz napsal Jakub Hlávka.

15. října 2022  | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA 

Na Masarykově univerzitě právě vzniká expertní skupina, která pod vedením odborníků z Ekonomicko-správní fakulty za spolupráce s dalšími pracovišti vytvoří nový magisterský studijní program Applied Health Economics. Jedním ze spolupracovníků je i Jakub Hlávka, spoluzakladatel Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a profesor v oblasti ekonomie zdravotnictví při University of Southern California. Jaké jsou podle něj slabiny českého zdravotnictví a proč je důležité vychovat novou generaci ekonomů, kteří se jím budou zabývat?

25. září 2022  | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ POMEZÍ | ŠIMON PŘECECHTĚL 

Jednou z oblastí, ve které má ČR značné rezervy, je poskytování služeb dlouhodobé péče. Již v dnešní době můžeme pozorovat příběhy rodin, které poptávají nedostupné sociální služby. Nebo také příběhy obětavých sester, pracovníků v sociálních službách a dalších, kteří čelí syndromu vyhoření z důvodu psychicky i fyzicky náročné práce. Zároveň je jejich práce mnohdy finančně nedoceněna a systémy sociálních služeb a zdravotnictví jednoduše podfinancovány. To vše se odehrává ve chvíli, kdy demografické modely hovoří jasně – populace stárne, poptávka po službách dlouhodobé péče se bude zvyšovat a náš systém není pravděpodobně připraven. O tom, jak systém lépe nastavit, píše Šimon Přecechtěl. 

17. srpna 2022  |  EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | MICHAL HORNÝ, BARBORA DECKER

Ekonomie zdravotnictví jako obor je v České republice spíše neznámá; skutečných odborníků vzdělaných a se zkušenostmi v tomto oboru je zatím málo. Jak mohou ekonomové pomoci lékařům, sestrám a celému systému vysvětlují Michal Horný a Barbora Decker.

16. srpna 2022 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | HANA M. BROULÍKOVÁ 

Monografie si klade tři hlavní cíle. Prvním z nich je snaha vysvětlit, proč jsou ekonomické aspekty péče o duševní zdraví důležité. Druhým cílem je přehledně popsat teoretické základy i metody ekonomického hodnocení ve zdravotnictví a zkoumat možnosti jejich uplatnění v oblasti péče o duševní zdraví. Za třetí, monografie poskytuje více než odborné vodítko pro pochopení důležitých aspektů ekonomického hodnocení. Případové studie použité v této knize byly proto vybrány tak, aby napomohly vykreslit plastičtější obraz českého systému péče o duševní zdraví na sklonku desátých let 21. století. Práci na monografii vedla Hana M. Broulíková. 

20. listopadu 2021 | EKONOMIE ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA

„Ekonomie zdravotnictví není jen o penězích, zabýváme se i souvisejícími aspekty nemocí a zdraví – od nákladů na péči a ceny léků přes kapacity systému, počítání, jak lidem dlouho trvá, než se dostanou k lékaři, či jak určitá terapie může zlepšit kvalitu života. Zajímá nás vše, kde jsou čísla,“ říká Jakub Hlávka v rozhovoru pro Týdeník Hrot. 

5. října 2021 | ZDRAVOTNICTVÍ | JAKUB HLÁVKA

„Ekonomie zdravotnictví není jen o penězích, zabýváme se i souvisejícími aspekty nemocí a zdraví – od nákladů na péči a ceny léků přes kapacity systému, počítání, jak lidem dlouho trvá, než se dostanou k lékaři, či jak určitá terapie může zlepšit kvalitu života. Zajímá nás vše, kde jsou čísla,“ říká Jakub Hlávka v rozhovoru pro Medical Tribune. 

23. srpna 2021 JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

O úkolech, které jsou pro úspěch klíčové: 1) lepší informace o dostupnosti a kvalitě péče, 2) lepší organizaci a incentivy pro poskytování péče, a 3) lepší prostředí pro řešení dlouhodobých problémů ve zdravotnictví.  

10. srpna 2021 | JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

O tom, co zlepšit, abychom dosáhli nutných změn, a bude vyžadovat zapojení celé společnosti a koordinaci napříč klíčovými hráči.

1. srpna 2021 | JAKUB HLÁVKA, ROZÁLIE HORKÁ

Přehled priorit pro české zdravotnictví, které jsme vypracovali v průběhu největší krize v českém zdravotnictví v moderní historii.

HLEDÁME STÁŽISTU/KU

Hledáme stážistu/stážistku na analytickou pozici. 

Více zde

PODPOŘTE NÁS

Pokud nás chcete podpořit, napište nám zprávu.

PODCAST

Připravili jsme pro Vás nový typ obsahu! Poslechněte si podcast!

KOMENTÁŘE

15. srpna 2023

Přinášíme rozhovor se Michalem Horným, který působí jako profesor v oblasti ekonomie zdravotnictví při americké Emory University v Altantě.

Michal mluví o svém více než 11letém působením ve Spojených státech, rozdílech mezi českým a americkým zdravotnictvím, a o možnostech, jak oba systémy zlepšit. 

CELÝ ROZHOVOR

6. června 2023

Umělá inteligence se dotýká vysokou rychlostí všech profesních odvětví a zdravotnictví není výjimkou. Téma implementace AI ve zdravotní péči a zdravotnických systémech vyvolává řadu otázek ohledně etiky a transparentnosti, skepticismus a nedůvěru, a proto je „na stole“ potřeba identifikovat etické výzvy a stanovit pravidla a regulace pro využívání AI v medicíně. Více v komentáři píše Noemi Macko-Forgáčová.

CELÝ TEXT

Noemi

1. května 2023

Téma genderové nerovnosti v pracovním prostředí je předmětem diskusí již dekády. Kdy je lepší čas na transformační změnu a odstranění genderových nerovností, které omezují pracovní sílu ve zdravotnictví, než v době, kdy je nedostatek zdravotníků časovanou bombou? Shrnutí doporučení, která mohou zdravotnické organizace přijmout s cílem zajistit rovné podmínky a zefektivnit systém zdravotní péče, připravila Noemi Macko-Forgáčová.

CELÝ TEXT

7. března 2023

Přinášíme rozhovor se Emíliou Petríkovou, která působí jako lékařka ve Švýcarsku. Emília je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a specializuje se mj. na interní medicínu. Podílela se na onkologickém výzkumu na různých předních pracovištích, včetně Mayo Clinic a univerzity v Heidelbergu. Emília Petríková získala za svou práci několik ocenění, např. zvláštní cenu v soutěži Evropské unie pro mladé vědce, a byla zařazena do seznamu Forbes 30 pod 30 na Slovensku.

CELÝ ROZHOVOR

31. ledna 2023

V pořadu Dobré ráno České televize naše kolegyně Eliška Selinger mluví o základech zdravé a vyvážené výživy, a o tom, že sociální kontext hraje důležitou roli pro naše nutriční návyky.

CELÝ ROZHOVOR

4. ledna 2023

Přinášíme rozhovor se Evou Krejšovou, která působí jako interní lékařka ve Švédsku. Eva je spolupracovnicí Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a zajímá se o otázky etiky ve zdravotní péči.

CELÝ ROZHOVOR

 

18. prosince 2022 

Vůbec první podcast IEZ, tentokrát na téma ‚Spoluúčast pacientů‘. O tomto důležitém prvku zdravotního pojištění mluví s Jakubem Hlávkou ekonom Michal Horný.

Michal v podcastu mluví o své cestě do USA a ke studiu ekonomie zdravotnictví, svém výzkumu na americké univerzitě, jaké jsou různé formy spoluúčasti a co o nich říká odborná literatura, jak nastavit spoluúčast, aby vedla k větší kvalitě a jaké zdravotní systémy by mohly být Česku příkladem.

POSLECHNĚTE SI CELÝ PODCAST 

Odebírejte náš podcast na Spotify či Apple Podcasts!

Přinášíme rozhovor se Lukášem Machem, kardiologem a výzkumníkem (Clinical Research Fellow) při Imperial College v Londýně. Lukáš je jedním ze spolupracovníků Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a zajímá se o oblast vzdělávání mediků i výzkumu. Medicínu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně.

CELÝ ROZHOVOR

Přinášíme rozhovor se Štěpánem Čapkem, rezidenčním lékařem v oblasti neurochirurgie na University of Virginia, School of Medicine. Štěpán je jedním ze spolupracovníků Iniciativy pro efektivní zdravotnictví a nedávno se vrátil z odborné stáže na Novém Zélandu.

CELÝ ROZHOVOR

O nÁS

ZAPOJTE SE A PODPOŘTE NÁS

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

NA ČEM PRACUJEME

CO PLÁNUJEME

Napsali o nás