Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Vážení přátelé,

zdravíme vás v novém měsíci a přinášíme několik nových témat, o kterých píšeme v médiích a na našem webu.

Tento měsíc se jedná o otázku onkologické prevence a také téma zdravého stárnutí. IEZ se také rozrostla o novou spolupracovnici, Noemi Macko-Forgáčovou.

Přejeme vám příjemné čtení,
Vaše IEZ
Noemi

Vítáme v IEZ Noemi Macko-Forgáčovou!

Noemi se do IEZ připojuje jako komunikační manažerka, která bude mít na starost mj. přípravu naší nové vizuální identity a akcí, které pro Vás letos plánujeme.

Noemi pracuje jako Public Relations & Public Affairs specialist v oblasti zdravotnictví. Momentálně dokončuje magisterský obor Strategická komunikace na Karlově Univerzitě v Praze a během studia absolvovala studijní pobyt na Sorbonne University v rámci projektu zaměřeném na výzkum a inovace. Profesně se ve zdravotnictví snaží zprostředkovat složitá témata srozumitelně a zajímavě pro běžného člověka při zachovaní legitimity v této oblasti, ale také vést konverzaci, kreativně poukázat na klíčové problémy a budovat důvěru v tomto odvětví.

Více o Noemi a celém týmu naleznete na našem webu!

TÉMA MĚSÍCE

Pokud chceme mít zdravou populaci schopnou pracovat do 68 let, je nutné snížit nerovnosti ve zdraví

Z celého světa přicházejí data, která potvrzují úzký vztah mezi sociálním statusem a zdravím. Při debatě o odchodu do důchodu bychom na něj neměli zapomenout.

Jak popisuje Eliška Selinger, nástrojů, kterými je možné podpořit zdraví na systémové úrovni, je celá řada – od fiskální politiky přes regulaci reklamy a marketingu, investice do fyzického prostředí, ve kterém trávíme svůj čas, a podporu kvalitního předškolního vzdělávání až po komunitní či individuální edukační intervence.

Dr. Selinger popisuje, že ideálním řešením by byl balíček opatření cílících na různé úrovně, implementovaných s rozmyslem, na základě nejlepších dostupných důkazů, s dostatečným rozborem očekávaných dopadů a průběžnou evaluací reálné efektivity.

Prvním krokem podle ní může být i to, že si přiznáme, že zdraví je věc veřejná. Bohužel v současné chvíli u nás stále převládá pohled, který přehlíží vědecké poznání poslední dvaceti až třiceti let a zdravotní problémy rámuje čistě individuální optikou.

PŘEČTĚTE SI CELÝ TEXT

GRAF MĚSÍCE

Úmrtnost na onkologická onemocnění je v České republice stále vyšší než ve většině zemí EU

Tento měsíc vám představujeme výsledky onkologického profilu České republiky, které představila Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro jednotlivé unijní země, Norsko a Island. Ačkoliv došlo v posledních letech ke zlepšení a v příkladu některých screeningů jsme dokonce na vrcholu žebříčku, v úmrtnosti na rakovinu máme stále rezervy - vč. oblasti primární prevence.

V závěru výsledků přidáváme několik příkladů v oblasti prevence, které nám mohou posloužit jako další inspirace.
Hlavní poznatky:
 • Incidence rakoviny a úmrtnost na nádorová onemocnění je v České republice vyšší než je průměr zemí Evropské unie (viz graf) a provázejí ji vysoké regionální rozdíly v rámci země, které označily EK a OECD za znepokojivé
 • V roce 2019 bylo téměř každé čtvrté úmrtí v ČR (23%) způsobeno nádorovým onemocněním
 • V České republice se na vzniku rakoviny podílejí mj. behaviorální rizikové faktory - nadváha, obezita, kouření a konzumace alkoholu – jejichž incidence je jedna z nejvyšších v EU. Výraznou roli v nich hrají sociální nerovnosti, zejména v oblasti vzdělání
  • Lidé s vyšším vzděláním kouří třikrát méně často než lidé s nižším vzděláním
  • Téměř 60% lidí nad 15 let trpí nadváhou nebo obezitou (průměr EU je 53 %), konzumace alkoholu na osobu v roce 2020 byla v ČR 2. největší v EU: 11,6 litru alkoholu na osobu
  • I přes přijatou komplexní protikuřáckou legislativu (2017), která obsahuje zvýšenou daň z tabáku a zákaz kouření na veřejných místech je v ČR míra denního kouření nad průměrem EU. Denně v Česku kouří téměř 20% lidí nad 15 let věku
 • Česká republika se řadí mezi premianty ve screeningu rakoviny prsu (tam dosahuje téměř 80%) a děložního čípku, kde přesahuje 90% (a jsme tak na absolutní špičce evropského žebříčku)
 • Úmrtnost na preventabilní a léčitelné varianty rakoviny se snížila a dostala na průměr EU, což může být výsledkem zlepšení screeningových programů, doplněných o adresné zvaní občanů k jejich absolvování. Přesto v návštěvnosti screeningových programů v Česku pozorujeme regionální i socioekonomické rozdíly
  • Nízkopříjmové skupiny lidí absolvují screeningové programy méně často
  • Míra účasti na mamografii je o 18% nižší u žen s nižším vzděláním než u žen s vyšším vzděláním
Příklady z evropských zemí v oblasti prevence:
 • Švédsko má nejnižší prevalenci kouření v EU a vysvětluje to rozloženou odpovědností za prevenci mezi široké spektrum aktérů na všech úrovních společnosti (národní, regionální a komunální instituce, a neziskové organizace)
 • V Německu je prevence prioritou národní politiky a je vnímána zejména očima ekonomie, protože efektivní prevence přináší několikanásobnou návratnost investic. Německé zdravotní pojišťovny jsou navíc povinny vyčlenit část svých příspěvků na prevenci
 • V Polsku hraje výraznou roli při prevenci zvýšené zdanění alkoholu a role neziskových organizací, které poskytují zdroje na zastřešení aktivit v rámci prevence
Hlavní doporučení:
 • Protože u některých typů rakoviny jsou rizikem vzniku behaviorální faktory, otázka prevence přesahuje hranice samotné onkologie a je multioborovou záležitostí, která vyžaduje diskusi širokého spektra aktérů v oblasti „public health“
 • Z doporučení OECD a EK vyplývá, že zlepšení dostupnosti k údajům o onkologických pacientech a léčbě onkologických onemocnění by mohlo přispět ke zkvalitnění onkologické péče a poklesu nerovností
 • Zlepšení onkologické péče v Česku může přinést Národní onkologický plán 2030 z roku 2022 - zaměřený mj. na posílení role prevence, inovací a včasné diagnostiky či zlepšení regionální dostupnosti onkologické péče
Graf měsíce připravila Noemi Macko-Forgáčová

V neposlední řadě, na sociálních sítích jsme připravili krátká shrnutí k tématům jako:

DALŠÍ VÝSTUPY NAŠICH KOLEGŮ

Náš kolega Michal Horný publikoval studii "Utilization of Chest and Abdominopelvic CT for Traumatic Injury From 2011 to 2018: Evaluation Using a National Commercial Database" v American Journal of Roentgenology.
 • Studie poukazuje na skutečnost, že v USA vzrostl počet pacientů s traumatem, kteří jsou vyšetřováni pomocí CT, což vyvolává obavy z nevhodného využívání této diagnostické metody
 • Cílem studie bylo prozkoumat vzorce využití CT pro hrudník a břišní oblast u pacientů s traumatem v amerických pohotovostních odděleních v období 2011-2018. Autoři zjistili, že využití CT se zvyšuje, zejména u pacientů s lehčím zraněním (a to i přesto, že to může být neefektivní a zvyšuje náklady).
 • Studie poukazuje na potřebu optimalizace přesnosti a účelnosti zobrazovacích vyšetření u pacientů s traumatem.
 • ODKAZ NA STUDII
Naše kolegyně Barbora Decker publikovala odborný článek "Novel approach to decision making for orphan drugs" v International Journal of Technology Assessment in Health Care.
 • V tomto článku je popsán nový mechanismus, který je od roku 2022 aplikován v České republice pro registraci a úhradu léčiv pro vzácná onemocnění. Tento nový typ správního řízení s sebou přinesl specifické lhůty i nový okruh účastníků, mezi které patří také odborné společnosti a pacientské organizace. První ukončené správním řízení proběhlo s přípravkem pro léčbu spinální svalové atrofie v polovině roku 2022
 • ODKAZ NA STUDII
Náš kolega Matěj Kučera publikoval odborný článek "Development and validation of a universal mental health literacy scale for adolescents (UMHL-A)" v Psychiatry Research.
 • Tato studie se zaměřuje na vývoj a ověření validity škály univerzální mentální zdravotní gramotnosti pro adolescenty (UMHL-A)
 • Cílem bylo vytvořit samohodnotící škálu pro hodnocení mentální zdravotní gramotnosti dětí ve věku 10-14 let. Škála měří čtyři komponenty mentální zdravotní gramotnosti a byla vytvořena na základě literární rešerše, následné tvorby položek a ověření validity škály pomocí delphi studie, focus group a kognitivních rozhovorů s cílovou skupinou
 • Výsledná škála UMHL-A obsahuje 17 položek a má významné metodologické výhody oproti existujícím škálám pro hodnocení mentální zdravotní gramotnosti
 • ODKAZ NA STUDII
Pokud je téma, o kterém byste se dozvěděli rádi více, napište nám.

Pokud byste nám chtěli jakkoliv pomoci nebo se k nám přidat, neváhejte nám rovněž napsat.

Vše dobré za celý tým přeje

Jakub Hlávka
Spoluzakladatel
Iniciativa pro efektivní zdravotnictví
Email Marketing Powered by MailPoet